Rekisteriseloste

TIETOSUOJA-ASETUKSEN MUKAINEN REKISTERÖIDYN INFORMOINTI

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Hautauspalvelu Kuusiniemi     Y-tunnus 2770103-4

Kirkkokatu 7 M 6, 90100 OULU

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kuusiniemi Petri, 040-9620765, petri.kuusiniemi[at]kuusiniemi.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Tietoja kerätään asiakassuhteiden hoitamista ja palveluiden toimittamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimusvelvoitteiden täyttäminen.

Rekisterin henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää rekisterinpitäjän asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat mm. nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muut asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään manuaalisesti sekä sähköisistä järjestelmistä verkkosivujen ajanvarauksen ja suunnittelupalvelun kautta. Verkkosivuilla asiakas täyttää itse ajanvaraus- ja suunnittelupalvelulomakkeen. Lisäksi tietoja saadaan seurakunnilta, maistraatilta sekä muilta tahoilta, joiden antamaa tietoa on käsiteltävä toimeksiannon hoitamiseksi.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakastietoja voidaan luovuttaa nimetyille rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille, jotka liittyvät asiakkaan tilaamaan palvelukokonaisuuteen.

Tekniset ja organisatoriset turvatoimet

Sähköisesti käsiteltävien rekisterien sisältämät tiedot suojataan teknisesti salasanoilla ja tunnistautumistiedoilla.

Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tietojen käsittelijän toimitiloissa, lukituissa kaapeissa.

Tietojen siirto EEA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EEA-alueen ulkopuolelle.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin tiedoilla ei tehdä profilointia eikä automaattista päätöksentekoa.

Tietojen säilytysaika

Asiakastietoja säilytetään viisi vuotta viimeisimmän palvelutoimeksiannon päättymisestä tai kun niitä ei enää tarvita.

Rekisteröiden oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy ja tarkastaa, hänestä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot tai keskeyttämään henkilötietojen käsittely, mikäli käsittelylle ei ole enää perustetta.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, markkinointia ja profilointia.

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Pyynnöt rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseksi tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.