Perunkirjoitus

Perunkirjoitus

Jokaisen Suomessa kuolleen luonnollisen henkilön jälkeen toimitetaan perunkirjoitus. Perunkirjoitustoimituksessa laaditaan perukirja, joka toimii asiakirjana kuolinpesän asioiden hoitamisessa. Hoidamme perunkirjoitukset asiakkaillemme.

Perukirjan tehtävät

Perukirjalla on kolme pääasiallista tehtävää.
Ensinnäkin se toimii osakasluettelona. Perunkirjoituksen tarkoituksena on selvittää perillisasemassa olevat kuolinpesän osakkaat ja testamentinsaajat.
Toiseksi se on yhteenveto vainajan varoista ja veloista. Siinä luetteloidaan kuolleen henkilön ja hänen mahdollisen puolisonsa varat ja velat perinnönjakoa varten.
Kolmanneksi se on veroilmoitus, jonka perusteella määrätään perintövero kuolinpesän osakkaille.

Milloin pidettävä

Perunkirjoitus on pidettävä 3 kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Perunkirjoituksen pitämiselle voidaan anoa lisäaikaa, mikäli perunkirjoitusta ei hyväksyttävästä syystä ehditä toimittamaan edellä mainitussa ajassa. Päätöksen lisäajasta tekee verohallinto.

 Varojen arvostaminen

Varat ja velat merkitään ns. käypään arvoonsa sellaisina kuin ne olivat perinnönjättäjän kuolinhetkellä. Verosuunnittelulla on jossain määrin mahdollista vaikuttaa toimitettavaan verotukseen.

Toimittamisvelvollisuus

Perunkirjoituksen toimittamisvelvollisuus kuuluu ensisijaisesti kuolinpesän osakkaalle, jonka hoidossa jäämistö on. Jos esimerkiksi leski on kuolinpesän osakas ja hän hoitaa kuolinpesän asioita, on hän toimituttamisvelvollinen. Leski voi tarvittaessa pyytää lastaan huolehtimaan perunkirjoitukseen liittyvistä käytännön toimista.

Perunkirjoituksen laiminlyöntiin liittyy sanktio, siitä voi seurata henkilökohtainen velkavastuu pesän osakkaalle, jos pesä on velkainen.

Perukirjoituksen toimittavat toimeksiannon perusteella kaksi ns. uskottua miestä.

Perukirjan alkuperäinen kappale jää osakkaille asioiden hoitoa varten. Jäljennös perukirjasta on toimitettava verottajalle perintöverotusta varten yhden kuukauden kuluessa perunkirjoituksen toimittamisesta.