Perukirja – mikä se on?

Perukirja on eräänlainen yhteenveto vainajan varoista ja veloista ja se toimii lisäksi myös veroilmoituksena, jonka perusteella perillisille määrätään omaisuudesta maksettava perintövero. Perukirja on lisäksi pesän osakasluettelo, sillä perukirjasta ilmenevät kaikki perilliset ja testamentinsaajat.

Perukirja ei itsessään luo perillisille omistusoikeutta, perinnönjako tehdään erikseen.

Aikataulu – kuinka pian perunkirjoitus on tehtävä?

Perunkirjoitus täytyy toimittaa jokaisen Suomessa asuneen henkilön kuoleman jälkeen. Asia on hoidettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Mikäli aikataulu on jostain syystä liian tiukka, on tähän mahdollista hakea jatkoaikaa verohallinnolta.

Kuka voi hoitaa perunkirjoituksen ja mitä se maksaa?

Perunkirjoituksen järjestää yleensä puoliso tai lapsi – henkilö, joka tuntee vainajan varallisuustilaisuuden. Hän siis huolehtii siitä, että perunkirjoitus toimitetaan.

Varsinaisen perunkirjoituksen laatii kaksi uskottua miestä. Uskotuille miehille ei ole asetettu säädöksissä pätevyys- tai esteettömyysvaatimuksia, perunkirjan laatiminen vaatii luonnollisesti kuitenkin ammattitaitoa. Perunkirjoitukset toimitetaan yleensä hautaustoimistossa tai lakiasiantoimistossa. Kustannuksista kannattaa aina kysyä etukäteen. Kuusiniemen kautta perunkirjoituksen hinta on hautausasiakkaillemme tavanomaisissa tapauksissa 485 eur. Tämän lisäksi kuluja syntyy virkatodistusten tilaamisesta, postikuluista ja muista vastaavista maksuista. Tarjoamme palvelun myös muille kuin hautausasiakkaillemme, tällöin hinta alkaen 585 eur.

Mitä kaikkea on hoidettava ja mitä perukirjaan merkitään?

Vainajan sukupuu selvitetään virkatodistuksien avulla ja katkeamaton virkatodistusten ketju kerätään kaikista niistä seurakunnista tai rekistereistä, joissa vainaja on ollut 15-vuotiaasta asti kirjoilla.

Tiedot vainajan varoista ja veloista hankitaan usealta eri taholta, kuten pankeista, vakuutusyhtiöistä, verottajalta ja muilta viranomaisilta. Varat ja velat merkitään perukirjaan niiden käyvän arvon mukaan.

Lisäksi tarvitaan tiedot mahdollisesti annetuista ennakkoperinnöistä ja vainajan kuolemantapauksen johdosta maksettavista mahdollisista vakuutuskorvauksista.

Perukirjaan liitetään kopio testamentista, avioehtosopimuksesta ja mahdollisesti aiemmin kuolleen puolison perukirjasta. Lisäksi on löydettävä kaikki vainajan elinaikaan kohdistuneet, mutta kuoleman jälkeen maksetut laskut.

Jos vainaja oli kuollessaan avioliitossa, perukirjaan merkitään myös puolison varat ja velat eli myös yhteinen varallisuus on ilmoitettava.

Perunkirjoitustilaisuus

Perunkirjoitustilaisuuteen on kutsuttava todisteellisesti kaikki perilliset eli pesän osakkaat. Heitä ovat useimmiten lapset. Mikäli vainaja oli naimaton, osakkaita ovat yleensä sisarukset. Kaikkien ei ole välttämätöntä saapua paikalle, mutta on huolehdittava, että kaikki ovat varmasti tietoisia järjestetystä tilaisuudesta.  Henkilö voi halutessaan myös valtuuttaa toisen henkilön edustamaan itseään perunkirjoitustilaisuudessa.  Tilaisuuteen ei ole välttämätöntä saapua paikan päälle, osallistua voi myös etäyhteydellä. Järjestämme perunkirjoituksia usein Teamsin tai Zoomin kautta.

Ota yhteyttä, kerromme lisää!